Algemene voorwaarden

Deelname aan de lessen YogiHeart betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en de geldende (huis)regels voor desbetreffende locatie

Inschrijving

 • Inschrijving geschiedt via de website en dient volledig ingevuld te zijn
 • Een les volgen dient u wekelijks of automatisch te plannen via het rooster in het ledenportaal, om in te loggen gaat u naar de website en klikt u op ‘inloggen’
 • Het ledenportaal is uw persoonlijke account. Tevens kunt u hier een familie account aanmaken zodat u niet apart hoeft in te loggen voor uw kinderen of uzelf
 • Automatisch inschrijven is alleen geldig voor een abonnement
 • Praktijk YogiHeart behoudt zich het recht voor om een les bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren (minimum aantal deelnemers is 2).

Tarieven

 • Wanneer een ouder/verzorger zijn of haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Praktijk YogiHeart zich het recht voor het kind de toegang tot de lessen te weigeren
 • Bestellingen zijn persoonsgebonden
 • Bij ontzegging van de les wegens gegronde redenen is restitutie van het openstaande credits niet mogelijk
 • Het lesgeld kan tussentijds door Praktijk YogiHeart worden verhoogd. Dit geldt niet voor een al betaalde bestellingen. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld via de website en/of email

Abonnement:

 • Bestelling is 12 maanden geldig
 • Abonnement is 1 kalendermaand
 • Na de eerste betaling van het abonnement kunt u het abonnement maandelijks opzeggen
 • U ontvangt 14 dagen voor de 1e vd maand automatisch per email een bericht om het abonnement te verlengen
 • Tarief is incl. vakantiedagen van Praktijk YogiHeart

5-Rittenkaart:

 • 5-Rittenkaart alleen geldig in de zomermaanden juni t/m augustus. Geldigheid is 3 maanden

Losse les:

 • Contante betaling voldoen voor aanvang van de les

Workshop Ouder-Kindyoga, Individuele Kinderyoga en eenmalige Heppie Kindermassage:

 • Dient contant, via iDeal of overboeking te worden voldaan

Opzeggen / verhindering

 • Opzeggen geschiedt via het ledenaccount –> rooster. Bij een reeds betaalde bestelling is restitutie niet mogelijk
 • Rittenkaart: bij verhindering kunt u uw kind 2 uur voor aanvang van de les via uw ledenaccount uitschrijven en u behoud uw rit. Uw rit verliest u wanneer u later of niet uitschrijft
 • Restitutie van de gemiste lessen is niet mogelijk
 • Inhaalmogelijkheid binnen 1 week, contacteer Praktijk YogiHeart of er plek is
 • Afwezigheid van de Kinderyogajuf/masseuse: Indien de Kinderyogajuf/masseuse een keer niet in staat is een les en/of massage te verzorgen, word u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd

 Gezondheid van het kind

 • Bij opgave van bepaalde medische redenen kan praktijk YogiHeart overwegen om het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed van de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door praktijk YogiHeart. Dit gebeurt in goed overleg met de ouder/verzorger. Zo nodig zal er vooraf persoonlijk gesproken worden met de ouders/verzorgers om bijzonderheden nader te bespreken. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort. Het achterhouden van medische noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat praktijk YogiHeart het kind de deelname aan de lessen ontzegt
 • Praktijk YogiHeart kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer
 • De ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten direct te melden aan de docent, voor aanvang van de les

Aansprakelijkheid

 • Schade die door het kind al niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van praktijk YogiHeart en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed
 • Praktijk YogiHeart is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer c.q. ouder/verzorger

Les voorschriften

 • Het kind wordt verzocht om makkelijk zittende, niet knellende kleding te dragen. Geen rokjes of jurkjes tenzij er een legging onder gedragen wordt. Graag op blote voeten of sokken de yogaruimte betreden
 • Om de lessen op tijd te kunnen laten starten graag 5 á 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn
 • Indien de les wordt gevolgd op het adres van praktijk YogiHeart en u bent te laat voor de les, dan kan helaas de deur niet meer worden open gedaan en kunt u de gemiste les op een ander tijdstip en/of dag inhalen
 • Op Nationale feestdagen en de Kerstvakantie is praktijk YogiHeart gesloten, zie voor overige sluitingsdagen het rooster op de website en in uw ledenaccount
 • Aanwezigen tijdens de les zijn de Kinderyogajuf en de deelnemers. Voor ouder(s)/verzorger(s) en aanverwanten die het kind kennen, is het niet mogelijk om de les bij te wonen. Het kind behoort zich gedurende de les vrij te kunnen bewegen en te uiten, dit kan verstoort raken zodra eerder benoemden wel de les bijwonen. De ontwikkeling van het kind staat bovenaan bij praktijk YogiHeart
 • Tussen de lessen door zijn er 5 á 10 minuten beschikbaar voor eventuele vragen en/of opmerkingen. Mocht er geen tijd meer zijn dan kunt u mij benaderen via info@yogiheart.nl of via whatsapp
 • De lessen worden kleinschalig gegeven (max 6 kinderen per les) t.b.v. kind-ontwikkeling

Massage voorschriften/Ouder-kindyoga

 • Heppie Kindermassage en Ouder-kindyoga wordt gegeven in het bijzijn van 1 ouder/verzorger
 • Massage wordt gegeven aan kinderen van 2 t/m 12 jaar over de kleding heen, m.u.v. handen en voeten
 • Handen en/of voeten worden gemasseerd met aromatherapie, deze kiest het kind zelf naar behoefte

Ouder(s) / verzorger(s)

 • Bereikbaarheid van de ouders/verzorgers: Tijdens de lessen dient er altijd iemand bereikbaar te zijn voor het geval er iets met het kind gebeurt. Ouders/verzorgers zorgen ervoor dat alle telefoonnummers waarop zij mogelijk bereikbaar zijn, bekend zijn bij Praktijk YogiHeart Tussentijdse wijzigingen worden tijdig doorgegeven
 • Als het kind door iemand anders dan de ouder/verzorger wordt opgehaald, graag melden van tevoren
 • Om de les niet te verstoren is het niet mogelijk om op uw kind te wachten op betreffende locatie totdat uw kind klaar is

*Onder ‘Les’ wordt verstaan: Peuteryoga, Kleuteryoga, Kinderyoga, Individuele kinderyoga